Email addresses for the Yukon MLAs

Email addresses for the Yukon MLAs:

dennis.fentie@gov.yk.ca, archie.lang@gov.yk.ca, john.edzerza@gov.yk.ca, glenn.hart@gov.yk.ca, patrick.rouble@gov.yk.ca, steve.nordick@gov.yk.ca, marian.horne@gov.yk.ca, elaine.taylor@gov.yk.ca, ted.staffen@gov.yk.ca, jim.kenyon@gov.yk.ca, arthur.mitchell@yla.gov.yk.ca, eric.fairclough@yla.gov.yk.ca, darius.elias@yla.gov.yk.ca, gary.mcrobb@yla.gov.yk.ca, don.inverarity@yla.gov.yk.ca, steve.cardiff@yla.gov.yk.ca, brad.cathers@yla.gov.yk.ca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *